ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

28
Aug2017
පැහැසර ප්‍රාදේශීය කලා මහෝත්සවය -2018

පැහැසර ප්‍රාදේශීය කලා මහෝත්සවය -2018

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු...

Scroll To Top